Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020

Αναπλήρωση Διδακτικών Ωρών

Πολλοί γονείς ρωτούν τι προβλέπεται για την αναπλήρωση των διδακτικών ωρών που μπορεί να έχουν χαθεί αν για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσει το Σχολείο. Αυτές οι περιπτώσεις μπορεί να αφορούν εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. θεομηνίες), απεργίες των εκπαιδευτικών, κινητοποιήσεις των μαθητών κλπ.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σ' αυτές τις περιπτώσεις περιγράφεται στο Άρθρο 14 του Ν.4326/2015 (ΦΕΚ Α' 49), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 10 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 104/1979.

Ενημέρωση 11 Φεβ. 2020


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας μας ενημέρωσε ότι πλέον ισχύει η Υ.Α. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (ΦΕΚ 2005, τ. Β'), 'Αρθρο 1, παρ. 8-9, της οποία παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα:

8) Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών. Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να εξομαλυνθεί η λειτουργία του, ο/η Διευθυντής/ντρια συγκαλεί ανά εβδομάδα, τουλάχιστον, το Σχολικό Συμβούλιο, με σκοπό την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μόλις εξομαλυνθεί η λειτουργία του σχολείου, ο/η Διευθυντής/ ντρια συγκαλεί αμέσως το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο εισηγείται στον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών τον τρόπο αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών και ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης και ο Σύλλογος αποφασίζει σχετικά. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών υποβάλλεται στον/στη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση.
9) Αν τα σχολεία δεν λειτουργήσουν για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, το διδακτικό έτος μπορεί να παραταθεί για αντίστοιχο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση του/της Περιφερειακού/ής Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δεν γνωρίζουμε κατά πόσον είναι νομικά ορθό διάταξη Νόμου να αντικαθίσταται με Υ.Α. όμως σε κάθε περίπτωση, και αυτό είναι που ενδιαφέρει γονείς και μαθητές, το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει και υποβάλλει πρόταση  / εισήγηση.

Ακολουθεί η διάταξη του Ν.4326/2015:

Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Περικοπή περιπάτων και εκδρομών, β) Περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων.

Με την παύση της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του, ο Διευθυντής συγκαλεί ανά εβδομάδα το σχολικό συμβούλιο, προς το σκοπό αντιμετώπισης της κατάστασης και διατύπωσης γνώμης για την προσήκουσα διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί.

Μόλις ομαλοποιηθεί η λειτουργία του σχολείου, ο Διευθυντής συγκαλεί αμέσως και εκτάκτως το σχολικό συμβούλιο. Το σχολικό συμβούλιο υποβάλει πρόταση στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του σχολείου, σχετικά με τη διαδικασία αναπλήρωσης των ωρών διδασκαλίας που έχουν χαθεί, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Η διαδικασία αναπλήρωσης των απολεσθεισών ωρών διδασκαλίας πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τρίμηνο ή τετράμηνο από την ομαλοποίηση της λειτουργίας του σχολείου.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εισηγείται τον τρόπο αναπλήρωσης των μαθημάτων και της ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης. Την απόφαση για την αναπλήρωση λαμβάνει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.